Giấy Xi Măng NHẬT Kraft 102x73cm Loại Dày và Dai Bọc Hàng Tiêu Chuẩn – 102 cm x 73 cm

3,000  1,990 

Giấy Xi Măng NHẬT Kraft 102x73cm Loại Dày và Dai Bọc Hàng Tiêu Chuẩn – 102 cm x 73 cm

3,000  1,990